Το νομοσχέδιο του υπουργείο Πολιτισμού για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα παρουσίασε η Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό Συμβούλιο.

Η ενσωμάτωση των δύο Οδηγιών ( 789/2019 και 790/2019) στην ελληνική νομοθεσία θα εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας στους δικαιούχους.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789  επιδιώκονται:

 • Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου, εντός του οποίου θα προστατεύονται, σε διασυνοριακό επίπεδο, τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Η κάλυψη του νομοθετικού κενού που παρατηρείται στα ζητήματα των διαδικτυακών μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των αναμεταδόσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
 • Η καθιέρωση ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με βάση την χώρα προέλευσης.
 • Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και η διευκόλυνση της διασυνοριακής μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
 • Η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η ενίσχυση της διασυνοριακής πρόσβασης στην πληροφορία.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/790 επιδιώκεται:

 • Η θέσπιση κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών, καθώς και κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των πνευματικών έργων στο διαδίκτυο, για τα οποία δεν έχει ληφθεί προηγουμένως η άδεια των πνευματικών δημιουργών.
 • Η ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο, με παράλληλη εξασφάλιση της ομοιόμορφης ρύθμισης προστατευόμενων δικαιωμάτων.
 • Η θέσπιση κανόνων με τους οποίους αναγνωρίζεται ρητώς η οργανωτική και οικονομική συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή εκδόσεων Τύπου, προς το σκοπό διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.
 • Η πρόβλεψη μηχανισμού αναπροσαρμογής και επαναδιαπραγμάτευσης αμοιβών των δημιουργών και ερμηνευτών, σε κοινή βάση για όλα τα κράτη-μέλη.
 • Η εισαγωγή περιορισμών (εξαιρέσεων) στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, με σκοπό την εξυπηρέτηση της χρήσης των έργων τους για επιστημονική έρευνα, διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, online διδασκαλία σε δημόσια Πανεπιστήμια και σχολεία, online πλατφόρμες για τον δημόσιο δανεισμό από βιβλιοθήκες δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αναπαραγωγή έργου, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς για σκοπούς διατήρησης του έργου στη συλλογή τους.